อีเมลว์สำหรับติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านอีเมลวด้าน์ต่างๆ ดังนี้

หากคุณต้องการมีข้อความ หรือ ข้อมูลใหม่ๆ เวปมาสเตอร์จะติดต่อกลับ
หากทางเวปมีการพัฒนาข้อมูลใหม่ๆ

ที่หัวข้อเรื่อง คุณต้องเขียน F, หรือ D หรือ T, ถ้าคุณพูดภาษานั้น ๆ
เอกสารจะถูกส่งไปยังหัวข้อด้านภาษานั้น ๆ

หากคุณตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลในเวปไซด์ไม่ถูกต้อง ทางเวปจะทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ภาศาไทย français Not for all files